להזמנות חייגו: 058-707-7789 שירות לקוחות בוואטסאפ: 058-707-7789

תקנון אתר

הגדרות
בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:
1. Hanan Fashion , ח.פ/ע.פ: 302698295 , טלפון: 0512060000
2. האתר - אתר האינטרנט:  www.hananonline.co.il
3. הבגדים - הבגדים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
4. זמן אספקת המוצר: אספקה באמצעות חברת משלוחים נאמן/שליח : עד 3 ימי עסקים לא כולל שישי שבת וחגים. ייתכן וזמן אספקת המוצר יתארך מעבר לזמן הנקוב זה עקב אילוצים בחברת שליחויות, במקרה של עיכוב הלקוח יעודכן בהתאם. אם.  אספקה באמצעות נאמן משלוחים: עד 3 ימי עסקים מעת אריזת ההזמנה .
5. יום אספקת המוצר - היום בו נמסרה ההזמנה ליעד המבוקש אותו ציין המזמין.
6. כתובת למשלוח - הכתובת אשר צוינה ע"י המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח.
7. המועד המבוקש לאספקת ההזמנה - המועד אשר נרשם ע"י המזמינה כמועד בו היא מעדיפה לקבל את ההזמנה בכפוף לאמור בסעיף 4 לתקנון.
8. יום ביצוע ההזמנה - היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי או ביט שהזין המזמין בטופס ההזמנה. ימי עסקים -אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחג.
 
הוראות כלליות
1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים מיובאים והוא בבעלות Hanan Fashion ומנוהל על ידה.
2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של Hanan Fashion או במייל Hanan.fashion01@gmail.com
3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין Hanan Fashion לבינך.
4. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה, הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או Hanan Fashion ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
5. Hanan Fashion שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
6. מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי חוק.
7. רישומי המחשב של Hanan Fashion בלבד יהוו ראיה לכאורה לנכונותן של הפעולות, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר.
8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי Hanan Fashion תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.  התמונות הן בבעלות בית עסק בלבד וחלה עליהן זכויות יוצרים.
9. יובהר ויודגש כי Hanan Fashion אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
10. Hanan Fashion עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות Hanan Fashion לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
11. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, ואינם כוללים דמי משלוח.
12. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע המזמין באתר הוא המחיר שהתפרסם בעת שתהליך ההזמנה הושלם (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי או ביצוע העברה כספית). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב המזמין לפי המחירים המעודכנים.
13. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם  בלא צורך לתת על כך כל הודעה מוקדמת.
14. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשת באתר ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
15. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.
 
הרשמה לאתר Hanan Fashion וביצוע הזמנות באתר
1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי מזמין רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה.
2. הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות בפרטי המזמין כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמין להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, Hanan Fashion לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במידה והמוצרים יוחזרו לHanan Fashion בשל פרטים מוטעים, יחויב המזמין בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
4. עם ביצוע ההזמנה ע"י המזמין, תבצע Hanan Fashion בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה למזמין בדבר אישור העסקה.
5. יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזין המזמין בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי Hanan Fashion יהוו ראייה חלוטה וסופית לפרטי העסקה.
6. ככל ולא תאושר העסקה ע"י חברת האשראי, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר לצורך ביצוע ההזמנה.
7. אישור פעולת הרכישה מותנה בכך שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני Hanan Fashion במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא Hanan Fashion מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לHanan Fashion ו/או תבטל Hanan Fashion את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תישלח למזמין הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית Hanan Fashion להציע למזמינה מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והמזמין יקבל את הצעת Hanan Fashion, יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה והמזמין ידחה את ההצעה למוצר החלופי, Hanan Fashion תבטל את העסקה ולמזמין לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לHanan Fashion על ידי המזמין.
8. כל מזמין יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המזמין יישמר במאגר Hanan Fashion כיעד המבוקש של המזמין.
9. יודגש כי כל אדם רשאי להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: המזמין הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמזמינה הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס. המזמין הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
10. יובהר כי Hanan Fashion תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של מזמין מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם: אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא מדויקים. אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר. אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה. אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר. אם ישנו חוב כספי לHanan Fashion או לחברות הקשורות עימה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו. אם כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
11. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת המזמין לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח למזמינה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.
12. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני או הודעה לטלפון על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
13. אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמין אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי Hanan Fashion, הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה
 
ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק) ולתקנותיו.
2. בידי המזמין (ולא הנמען) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: ביטול העסקה לפני שליחת המוצר למזמין יהיה ללא חיוב , ויוחזרו למזמין הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. יש להדגיש, כי זיכוי כספי יינתן עפ"י האמור בחוק. במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין ולאחר קבלת המוצר במחסני Hanan Fashion, יינתן זיכוי כספי מלא. עם זאת, במקרה של חברת השליחויות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי לא כולל תשלום המשלוח ששולם. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי Hanan Fashion תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. כמו כן, חשוב להדגיש, כי ניתן להחזיר את הפריט - שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברת לאזיקון - תוך יומיים מיום מקבלתו.
3. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי.
4. מובהר ומודגש כי פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ו/או סוף עונה לא ניתנים להחזרה !
5. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
6. מול מוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל והלקוח הביע עניין להחזירם- יקבל הלקוח החזר כספי בניכוי של 5% משווי הפריט או החזר כספי בסכום של 100 ש"ח- הזול מביניהם. באשר למוצרים שנמכרו בהנחה כחלק מסייל שהלקוח הביע עניין לקבל עבורם זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט)- שווי הקרדיט יהיה שווה לסכום המקורי ששילם, ללא ניכוי.
7. מול מוצרי הלבשה תחתונה, לרבות בגדי ים, גרביים, חזיות ,לא תינתן האפשרות לקבל זיכוי כספי. בהתאם להוראות משרד הבריאות, חלקים תחתונים של בגדי ים לרבות חזיות סיליקון, כיסויי פטמות וגרביונים אינם ניתנים להחזרה ו/או החלפה.
8. בגין מוצר שנרכש בסכום הקטן מ- 50 ש"ח לא תינתן האפשרות לקבל החזר כספי.
9. אופן החזרת המוצרים - המזמין ישלח את המוצר חזרה ללא עלות משלוח, כפי שמפורט בדף המצורף לכל חבילת משלוח (שירות דואר גוביינא). לחילופין, יוכל המזמין לבקש מהנהלת האתר ו/או הספק (כנ"ל) שישלחו שליח לביתו לאיסוף המוצר והחזרתו על חשבונו הבלעדי.
10. לא ניתן לזכות כרטיסי דיירקט, ולכן בעלי כרטיסי דיירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.
 
אספקה ומשלוחים
1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן ההספקה שהובטח במכירה.
2. במשלוחים באמצעות שליחים יבוצע תאום מראש, טרם הבאת המוצר ליעדו . Hanan Fashion מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך יום עסקים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך שלושה ימי עסקים. במידה והנך מבטל את המשלוח לאחר יציאתו לחברת המשלוחים ו/או הנך מסרב לקבל את המשלוח מחברת השליחויות תיאלץ לשאת בתשלום בסך 50 ש"ח עבור השליחות.
3. משלוח בחברת השליחות/נאמן – זמן השילוח משוער הנו ל 3 ימי עסקים לכל היותר. עם זאת, יובהר, כי ככל וההזמנה לא תגיע ליעדה אצל המזמין תוך 3 ימי עסקים יש לעדכן אותנו לצורך טיפול בעניין , עם זאת  לא תהא כל טענה למזמין כלפי Hanan Fashion בעניין בשל עיכוב במשלוח שלא היה באחריותה.
4. Hanan Fashion אינה  אחראית על עיכובים של חברות השילוח השונות, אך תעמוד לרשותכם כדי לנסות לפתור כל בעיה.
5. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת המשלוחים. החברה רשאית- אך לא מתחייבת - לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת Hanan Fashion לספקה.
6. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.
7. המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות המזמין כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.
 
אחריות
1. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז Hanan Fashion שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה הספציפית.
2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הבגד, לא יחייב הדבר את Hanan Fashion ו/או את הנהלת האתר.
3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
4. בכל מקרה לא תישא Hanan Fashion באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
5. Hanan Fashion אינה אחראית לשימוש שתעשה המזמינה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או Hanan Fashion לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגד.
6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, מחלות, מגפות, סגרים, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמינה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 0507663474, והנהלת האתר תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
 
זכויות יוצרים
1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, התמונות באתר,  השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של Hanan Fashion בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של Hanan Fashion מראש ובכתב.
3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
5. השם www.hananonline.co.il של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של Hanan Fashion בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
7. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של Hanan Fashion.
8. יודגש כי יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
10. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
11. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.
12. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 
מדיניות פרטיות
1. כדי לרכוש מוצר, יש לבחור שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו את המזמין בכל הרכישות ו/או השימוש באתר, כמו כן המזמין יתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
2. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של המזמין ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המזמין למסירה.
3. מטרת מסירת הפרטים האישיים הינה לאפשר לHanan Fashion לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמין וללמוד ממנו על גמירות הדעת שלו בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.
4. Hanan Fashion אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.
5. Hanan Fashion נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, Hanan Fashion, לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של Hanan Fashion.
6. Hanan Fashion משתמשת בחברת פיי פלוס, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע. חברת פיי פלוס עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI level 1.
7. "שם העסק כמו ברשויות המס" מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה למזמין.
8. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק למזמין שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
9. יודגש כי הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.
 
מדיניות החלפה
1. במידה ואינך שלם עם המידה של הפריט שקנית, או אם מכל סיבה אחרת אתה מעוניין להחליף אותו בפריט אחר- תוכל לעשות זאת בקלות וללא כל עלות. לצורך ההחלפה, עליך לשלוח את הפריט חזרה אלינו , באמצעות מדבקת הגוביינא המצורפת למשלוח, כאשר דמי המשלוח יהיו על חשבוננו- וכל זאת כדי שהרכישה שלך תתבצע בקלות , באריזה שתקבל עם הפריט יצוינו  הוראות  הדרכה לאופן החזרתו.
2. ניתן לבצע החלפה מאותה הזמנה ללא עלות- פעמיים בלבד.
 
מדיניות החזרה
1. אם אתה לא מעוניין בפריט שקיבלת, תוכלי להחזיר אותו אלינו ללא דמי ביטול ולקבל קרדיט באתר ללא תוקף, או החזר כספי. יובהר כי במקרה של דואר/ שליחים עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי. לצורך החזרת הפריט, עליך לשלוח אותו אלינו חזרה עד יומיים מיום קבלתו, ולוודא שלא נעשה בו כל שימוש ושלא נפל בו שום פגם/נזק. כמו כן, יודגש כי התווית והאזיקון שהגיעו עם הפריט חייבים להיות עליו בשלמותם בעת ההחזרה. פריטים שמופיעים בקטגוריית סייל -במקרה בו ההחזרה בוצעה שלא בעקבות פגם או אי התאמה, מכוח תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% מגובה העסקה ועד 100 ש"ח לפי הנמוך מבניהם . פריטים שנרכשו בסכום שקטן מ-50 ש"ח לא ניתן לקבל זיכוי כספי עבורם, אלא קרדיט ללא תוקף באתר.
2. בהתאם להוראות משרד הבריאות, חלקים תחתונים של בגדי ים ,חזיות סיליקון, הלבשה תחתונה וגרביים אינם ניתנים להחזרה ו/או החלפה.
3. פריטים שנקנו במבצע ניתן להחזיר עד יומיים מיום קבלתם.
4. בקשה להמרת קרדיט לרכישה באתר לזיכוי כספי תתקבל עד שבועיים מיום מתן הקרדיט בפועל. את הזיכוי הכספי תקבל בכפוף למדיניות חברת האשראי ולא יאוחר מ 28 ימים מיום הגעת הפריט אל משרדינו, אך ורק לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה. יודגש כי הזיכוי הכספי יבוצע באותם התנאים של העסקה המקורית (כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה גם באופן זה ועסקה שחויבה באמצעות בודד תזוכה בתשלום אחד). אין צורך לפנות לחברת האשראי על מנת לבטל את העסקה- אנחנו נטפל בזה עבורך. אנחנו נעמוד לרשותך בטלפון: 0512060000 ובמייל: Hanan.fashion01@gmail.com
החזרת/החלפת פריטים שבירים או עדינים
 
פריטים אשר מוגדרים באתר כשבירים או עדינים ניתנים לחזרה / החלפה בשתי דרכים.
1. החזרת הפריט באופן אישי למשרדינו, "כתובת המשרד והעיר"
2. אם ברצונך ששליח יגיע לאסוף את הפריט ולהחזירו אלינו - ההחזרה תהיה בעלות משלוח על פי מיקומך. 
3. שימו לב פריט שביר או עדין אשר יוחזר אלינו שלא באחת הדרכים הנ"ל - לא יתקבל להחזרה ולא תזוכו בעבורו.
 
אספקה ומשלוחים
1. הפריטים שרכשת יישלחו אליך באמצעות חברות שליחויות , במסגרת זמן האספקה שצוין בעת הקנייה. השליח יגיע עד הבית בהתאם לכתובת אשר צוינה בהזמנה, לאחר שזמן ההגעה יתואם אתך מראש. אנו מתחייבים לארוז ולהוציא עבורך את המוצר למשלוח עד יום מאחד מיום הזמנת המוצר.
2. משלוח עד הבית לרוב מגיע לכל חלקי הארץ בטווח 3 ימי עסקים (לא כולל יום ההזמנה) לאחר אריזתו, בזמן סייל ובחגים משלוח עד הבית יגיע עד 3 ימי עסקים. לגבי משלוח בדואר רשום, זמן השילוח תלוי בדואר ישראל (דואר רשום מגיע עד כ 14 ימי עסקים). במקרים בהם חברת השליחים לא מגיעה ליישוב שציינת בכתובתך, נשלח אלייך את ההזמנה באמצעות דואר רשום.  החברה אינה אחראית על עיכובים שקשורים לחברות השילוח השונות, עם זאת אנא עומדים לרשותך  בשאלה או בעיה שתתעורר. ככל וחברת המשלוחים או דואר ישראל לא יוכלו להעביר את המשלוח מכל סיבה שהיא, נודיע לך על כך ונפעל למציאת פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים.
3. בהזמנות עם שליח בתשלום מזומן – אתה נדרש להכין את הסכום במדויק מאחר ויתכן  ולא תהיה אפשרות להחזרת עודף - במידה ולא הכנת את הסכום המדויק, ההפרש יינתן לך כקרדיט ללא תוקף באתר.
 
עלויות משלוח
1. כל משלוח יחויב ב- 30 ₪.
2. משלוח הפריט ממך אלינו, במקרה של החלפה או החזרה- חינם, על חשבוננו, באמצעות עדכון שירות הלקוחות 0512060000.
3. במקרה של משלוח שהוחזר אלינו מדואר ישראל או לא נאסף ממשרדי Hanan Fashion בבחירת אופציית איסוף עצמי - היות והלקוח לא אסף אותו מהסניף, נשלח אותו אליך שנית (בתאום מראש), ובתוספת דמי משלוח של 15 ש"ח.
4. במידה ולא נדרשה חבילה בחברת המשלוחים, תינתן האפשרות לזיכוי כספי תוך 30 יום מרגע הגעת החבילה חזרה למשרדינו.
5. במידה שהמזמין לא הודיע לHanan Fashion תוך 30 ימים מהודעה שנשלחה לו אם לשלוח לה את המוצר או לבטל את ההתקשרות כאמור לעיל או במידה שהמזמין לא הגיע לאסוף את המוצר שנשלח אליו גם בפעם השנייה, אזי המזמין יחשב כמי שקיבל את המוצר ושהמוצר נמסר לו בפועל. במקרה זה Hanan Fashion לא מחויבים להמשיך להחזיק את המוצר לתקופה העולה על 30 ימים. במקרה בו Hanan Fashion בחרה להמשיך ולשמור את המוצר למזמין לתקופה לפי שיקול דעתה, היא תהיה רשאית לגבות מהמזמין דמי אחסנה בגין כל יום בו נשמר המוצר אצלה וכן להחליט בכל שלב על הפסקת שמירת המוצר.